HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

WPROWADZENIE

     

Historię Łódzkiego Oddzialu Związku Sybiraków i jego Kól - różne jej aspekty - znaleźć można w wielu miejscach niniejszej strony www:
- w dziale AKTUALNOŚCI prezentowany jest rok bieżący poprzez informację o wydarzeniach planowanych (ZAPOWIEDZI) i zrealizowanych (TO SIĘ JUŻ ODBYŁO), a także jest tam informacja o aktualnym stanie wręczania Krzyża Zeslańców Sybiru;
- w dziale KOMISJA HISTORYCZNA prezentujemy jej wieloletnie dokonania (DZIAŁALNOŚĆ);
- w dziale BIBLIOTEKA SYBIRAKA prezentujemy zarys jej historii od 1995 r. (HISTORIA); publikujemy wykazy darczyńców (OFIARODAWCY); aktualizowany kilkakrotnie w ciągu roku wykaz spis pozycji posiadanych przez Bibliotekę (WYKAZ KSIĄŻEK); także informację o sposobie korzystania z zasobów Biblioteki (REGULAMIN) i - dla Czytelników z poza Łodzi - informację o tym, jak dotrzeć do Biblioteki (DOJAZD);
- w dziale "MY, SYBIRACY" Internauta znajdzie historię powstawania i dzialalności zespolu redakcyjnego od 1990 r. (HISTORIA); wykazy sponsorów i ofiarodawców (SPONSORZY); spisy treści poszczególnych numerów rocznika (ZAWARTOŚĆ).
      W tym miejscu w ukladzie kolejnych lat prezentujemy skrót informacji o najważniejszych wydarzeniach z życia Sybiraków Oddzialu w Łodzi. Z reguly większość z nich jest szerzej opisana w artykulach poszczególnych roczników.

wydarzenia roku 2007
wydarzenia roku 2008

Początki

Historia Związku zaczyna się 17.12.1988 r.: w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawa grupa inicjatywna zarejestrowała Związek Sybiraków, nawiązując do chlubnych tradycji tego Związku z lat 1928 - 1939.

W miesiąc później ukonstytuował się Zarząd Związku z Ryszardem Reiffem jako prezesem i z siedzibą w parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Zaraz też zaczęły powstawać Oddziały terenowe, wśród których jednym z pierwszych była Łódź.

Inicjatorem powołania do życia łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków był Mieczysław Wutke. Z jego inspiracji 28 lutego 1989 r. ukazał się w "Dzienniku Łódzkim" komunikat o organizowaniu się łódzkiego środowiska Sybiraków. Jego też mieszkanie stało się miejscem pierwszych spotkań Sybiraków zamieszkałych w Łodzi. Spontanicznie powstały Komitet Organizacyjny tworzyli: Marek Budziarek, Teresa Gutowska, Stanisław Jacoń, Feliks Milan, Stefan Nastarowcz, Adam Ochocki, Janusz Rusiniak, Janusz Skarżyński, Beata Sogrejew, Mieczysław Wutke i Ludmiła Żylińska. Całodobowe dyżury członków Komitetu w mieszkaniu Mieczysława Wutke przy ul. Klonowej 11 i informacje zbierane osobiście wśród znajomych jednoznacznie potwierdzały potrzebę zorganizowania spotkania łódzkich Sybiraków. Odbyło się ono 11 marca 1989 r. w kościele św. Antoniego w Łodzi (do czego walnie przyczynił się proboszcz tej parafii, ks. prałat Zdzisław Czosnykowski). "Frekwencja uczestników spotkania była imponująca - pisze w pierwszym numerze "My, Sybiracy" Marek Budziarek - i przeszła najśmielsze oczekiwania jego organizatorów. Okazało się bowiem, że w Łodzi przebywa obecnie 1000 osób, które pomiędzy 1939 a 1956 rokiem nie z własnej woli przebywały na Syberii, lub były represjonowane w różny sposób przez władze radzieckie. W grupie tej znalazły się również osoby, których najbliżsi zostali internowani w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku."

Na tym pierwszym spotkaniu łódzkich Sybiraków miało miejsce niecodzienne zdarzenie: miejscowy wikary, ks. kanonik Kazimierz Gawroński, przekazał na ręce Mieczysława Wutke i Feliksa Milana przedwojenny sztandar łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków z roku 1928, który od września 1939 r. ukrywany był przez ludzi dobrej woli.

Zaraz po tym spotkaniu, 31.03.1989 r Zarząd Główny Związku Sybiraków powołał do życia Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Łodzi, a inicjatorów tej akcji przyjęto w poczet członków Związku. Do grupy 19 inicjatorów, którym Zarząd Główny powierzył zorganizowanie Walnego Zgromadzenia, oprócz osób wymienionych wyżej należeli jeszcze: Marian Dobrowolski, Janusz Fuchs, Nadzieja Jacoń, Helena Kulesza, Roman Milan, Janusz Onoszko, Irena Skarżyńska i Michalima Szwykowska. Ten pierwszy okres konstytuowania się Oddziału tak opisuje Marek Budziarek we wspomnianym artykule:

"Oni też - na drugim ogólnołódzkim spotkaniu Sybiraków, jakie odbyło się 7.04.1989 r. w kośc. O. Franciszkanów pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Łodzi - zostali przez aklamację członkami Tymczasowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. W tym samym dniu ukonstytuował się Tymczasowy Zarząd. Na jego czele stanął Feliks Milan, jego zastępcą został Mieczysław Wutke, sekretarzem - Marek Budziarek, skarbnikiem - Jan Onoszko, członkami - Stanisław Jacoń, Adam Ochocki, Janusz Skarżyński i Janusz Rusiniak. Komisję Rewizyjną stanowili - Stefan Nastarowicz, Beata Sogrejew i Ludmiła Żylińska, zaś prowadzenie księgowości powierzono Teresie Gutowskiej. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe, o. Ludwika Bartoszaka, w budynku parafialnym przy ul. Tatrzańskiej 111 w Łodzi przez kilka miesięcy istniał lokal Związku. Tu odbywały się spotkania zarządu, dyżury w czasie których wydawano deklaracje, informowano zainteresowanych, udzielano porad prawnych oraz przechowywano sztandar Związku.

W pierwszych miesiącach istnienia Związku na terenie Łodzi rozpoczęły działalność 4 sekcje: prawno-weryfikacyjna (na czele której stanął Janusz Rusiniak), organizacyjna (przewodniczył jej Janusz Skarżyński), socjalna (kierował nią Stanisław Jacoń) i historyczno-dokumentacyjna (której przewodził Marek Budziarek). Zaopiekowano się w pierwszym rzędzie najbardziej potrzebującymi członkami Związku. Poprzez kontakty nawiązane za pośrednictwem Feliksa Milana spoza granic Polski zaczęły napływać do Łodzi dary rzeczowe i leki. Pomocą charytatywną objęto znaczną rzeszę potrzebujących. W miarę rozwoju organizacyjnego i członkowskiego zrodziła się potrzeba utworzenia sekcji członkowskiej. Na jej czele stanęła, prowadząca sekretariat, Regina Iwińska.

Szybki wzrost liczby członków Związku, jak również chęć ułatwienia właściwego działania Związku w terenie, spowodowały utworzenie pierwszych Kół Oddziału Łódzkiego. W maju 1989 r. powstało Koło w Zgierzu (któremu przewodniczył Tadeusz Stefankiewicz), zaś we wrześniu zorganizowano Koło w łódzkiej dzielnicy Bałuty (gdzie przewodniczącym został Mirosław Pejka) i Śródmieście (na czele którego stanął Henryk Zając) oraz Koło w Pabianicach (gdzie wybrano przewodniczącym Stanisława Plucińskiego). W październiku utworzono piąte Koło, grupujące Sybiraków z dwu dzielnic Górnej i Widzewa, któremu przewodniczył Witold Kibilski. Kołem środowiskowym, grupującym rodziny zaginionych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku oraz zamordowanych w Katyniu kierował Stefan Nastarowicz. Grupa ta, w późniejszym czasie przeszła do nowo powstałego stowarzyszenia "Rodzina Katyńska".

Pierwsze miesiące działalności oddziału łódzkiego Związku Sybiraków charakteryzowały się przede wszystkim wyjątkową aktywnością jego członków na polu charytatywnym, prawnym i informacyjnym. Pomoc niesiono wszystkim potrzebującym od pierwszych chwil istnienia Związku, a wiadomości dotyczące losów Polaków na Syberii często pojawiały się w lokalnych mass-mediach. Ukoronowaniem tych poczynań było zaproszenie prezesa Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków Feliksa Milana do wzięcia udziału w odsłonięciu pomnika Sybiraka w klasztorze ojców paulinów, podczas Ogólnoświatowej Pielgrzymki Sybiraków do Częstochowy na Jasną Górę, jaka odbyła się w dniach 12 - 13 maja 1990 r." Od tego roku łódzcy Sybiracy rokrocznie biorą udział w Ogólnoświatowych Pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę w Częstochowie, w stałym terminie, w drugą sobotę, niedzielę i poniedziałek maja.

20.04.1989 r. zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi fakt powołania Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi.

Pod koniec pierwszego roku swej działalności, Sybiracy Oddziału Łódzkiego ufundowali tablicę pamiątkową, którą umieścili w kościele Matki Bożej Bolesnej. Do jej poświęcenia doszło 26.11.1989 r. Na tablicy marmurowej, pod którą została wmurowana urna z ziemią katyńską, umieszczono napis: "Ofiarom Syberii i Katynia ku pamięci i nauce żywym, Łodzianie 1989".

 

Rok 1990

W roku 1990 w Oddziale podjęto decyzję o wydawaniu własnego pisma, któremu nadano nazwę "My, Sybiracy". Pierwszy zespół redakcyjny stanowili: Marek Budziarek, Adam Ochocki, Jerzy Rossowski i Maria Worotyńska. W pierwszym numerze zespół redakcyjny tak określił swe zadania:

"Naczelnym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, jest nawiązanie z Czytelnikami najściślejszego, bezpośredniego kontaktu. Chcemy wydobyć z zapomnienia tragiczne losy Sybiraków, tych żyjących i ich rodzin. Chcemy utrwalać martyrologię Polaków, którzy przeszli przez piekło stalinowskie, przez łagry i więzienia rozsiane po bezkresnym terytorium Rosji europejskiej i azjatyckiej, zroszonym krwią i potem setek tysięcy naszych obywateli.

Piszcie do nas! O doznanych krzywdach, jakie spotkały Was i Waszych najbliższych - w Rosji carskiej, w Związku Radzieckim, a także w Polsce w latach ucisku z rąk pogrobowców stalinizmu. Materiały te będziemy systematycznie zamieszczać na łamach naszego biuletynu, będziemy nagrywać Wasze wypowiedzi na taśmie magnetofonowej.

Wielu z Was posiada oryginalne dokumenty z tamtych czasów. Wiemy, że stanowią dla was cenną bolesną pamiątkę, z którą trudno się rozstać. Przynieście te dokumenty do nas, zrobimy z nich odbitki kserograficzne a oryginały zwrócimy Wam w nienaruszonym stanie. ..."

W dalszych latach działalności Oddziału, przy zmieniającym się składzie redakcyjnym pod kierownictwem Jerzego Rossowskiego pismo "My, Sybiracy" ukazuje się raz w roku w przeciętnej objętości ok. 200 stron. Zespół współpracuje w pozyskiwaniu cennych materiałów i opracowań naukowych z krajowymi i zagranicznymi historykami, jak dr Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego, Maria Magdalena Blombergowa z Uniwersytetu Łódzkiego, Aleksandr Gurjanow z moskiewskiego "Memoriału", Michaił Rogaczow z syktywkarskiego "Memoriału". Publikacja "My, Sybiracy" jest rozprowadzana w kraju do odbiorców indywidualnych, instytucji, organizacji kombatanckich i kresowych oraz ośrodków naukowych, jak również do podobnych odbiorców Polonijnych na Wschodzie i Zachodzie na wszystkich kontynentach. Szersze informacje znajdują się w dziale MY, SYBIRACY.

W maju 1990 roku powołano do życia kolejne komisje: Komisję ds. Finansów (kierownictwo nią powierzono Januszowi Onoszko), Komisję ds. Członkowskich i Kół Terenowych (pod kierownictwem Zdzisławy Hadler) oraz Komisję Kulturalną, z zadaniem organizowania wycieczek, wspólnych wypraw do teatrów, organizowania akcentów artystycznych przy okazji różnych uroczystości sybirackich. Przewodnictwo Komisji powierzono Eugenii Pruskiej. Oprócz niej w komisji znaleźli się: Władysława Barwacz, Irena Ciszek, Danuta Gonera, Krystyna Lasota, Romuald Łagoda i Władysław Malczewski.

Od tego roku łódzcy Sybiracy rokrocznie biorą udział w Ogólnoświatowych Pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę w Częstochowie, które odbywają się stale w drugą sobotę i niedzielę maja. W 1990 roku z udziałem Sybiraków zostały zorganizowane w Łodzi dwie wystawy. W marcu 1990 r. otwarta została wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi "Zginęli w Katyniu". Podstawowe materiały eksponowane na tej wystawie pochodziły z wystawy fotografii dokumentalno-historycznej przygotowanej przez krakowskie Muzeum Historii Fotografii. Zostały one jednak wzbogacone o materiały nadesłane przez mieszkańców Łodzi, głownie ze stowarzyszenia "Rodzina Katyńska".

Drugą wystawę otwartą 26.11.1990 r.: "Znad Niemna, Prypeci i Dniestru" zorganizowało Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Celem tej wystawy było zaprezentowanie kultury polskiej i jej trwania na terenach dawnych Kresów Wschodnich RP. Znaczną ilość eksponatów przekazali członkowie Związku Sybiraków i organizacji kresowych, działających w Łodzi: Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna.

W 1990 roku, 16 września został odsłonięty "Pomnik KATYŃ", postawiony dla upamiętnienia męczeństwa i śmierci jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, pierwszy w Polsce pomnik katyński na terenie poza kościelnym, wzniesiony staraniem członków łódzkiego stowarzyszenia "Rodzina Katyńska".

 

Rok 1991

26.03.1991 r. powołano Komisję Weryfikacyjną. Komisja Weryfikacyjna, pierwotnie mająca za zadanie weryfikację dokumentów uprawniających do przyjęcia osoby starającej się do Związku Sybiraków, od chwili uchwalenia przez Sejm 24 stycznia 1991 r. ustawy o uprawnieniach kombatanckich, która rozszerzyła te uprawnienia także na zesłańców Sybiru - przejęła bardzo trudną i odpowiedzialną rolę informowania, przyjmowania i weryfikowania dokumentów składanych w celu uzyskania uprawnień kombatanckich. Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, jako jedna z niewielu, otrzymała od Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych uprawnienie do dokonywania tej weryfikacji i przekazywania rozpatrzonych dokumentów bezpośrednio do Urzędu w Warszawie. Komisja pracowała w składzie: Teresa Gutowska, Zdzisława Hadler, Mirosław Pejka (przewodniczący komisji), Bogdan Rymarczyk i Kazimiera Woźniak (od 26.11.1991 r.).

26.03.1991 r. - decyzją Zarządu dr Marek Budziarek zostaje desygnowany na przedstawiciela Związku Sybiraków w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi.

29.07.1991 r. powołano grupę inicjatywną do zorganizowania Koła Ozorków. Przewodniczył jej Edward Litwinowicz, sekretarzem została Anna Kowalska, a skarbnikiem Helena Błaszczyk. Do powstania Koła jednak nie doszło ze względu na małą ilość osób i chętni dołączyli się do Koła Zgierz.

26.11.1991 r. uchwałą Zarządu funkcję chorążego sztandaru Oddziału powierzono Mieczysławowi Wutke.

 

Rok 1992

Nie chcąc narażać na uszkodzenia przedwojennego sztandaru Oddziału, podjęto, z inicjatywy Mieczysława Wutke działania zmierzające do wykonania repliki tego sztandaru, do stałego używania na uroczystościach. Do poświęcenia tej repliki doszło 12 lipca 1992 r. Szerzej o sztandarze w dziale SZTANDAR.

W maju 1992 r łódzki Sybirak, Andrzej Rozwadowski wraz ze swym synem odbył rowerową pielgrzymkę z Akmoły do Łodzi, trasą powrotu z zesłania w 1946 r., zapamiętaną dzięki przekazowi Matki. Trasa liczyła około 4500 km, którą rowerzyści pokonali w ciągu miesiąca. Owocem tej wyprawy była książka "Syberia raz jeszcze", oraz ponad 40 prelekcji wygłoszonych przez Andrzeja Rozwadowskiego w łódzkich szkołach (i nie tylko), popartych licznymi slajdami wykonanymi w trakcie wyprawy.

13 września 1992 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady na Radogoszczy w Łodzi (obecnie mieszczącego Muzeum Tradycji Niepodległościowych) odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową: "Pamięci tych którzy zginęli na nieludzkiej ziemi sybirskiej, do końca wierni Bogu i Ojczyźnie". Szerzej o tablicy w dziale TABLICE PAMIĄTKOWE.

17 września 1992 r. otwarta została wystawa "Sybiracy" w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, będąca wyrazem pamięci i hołdu złożonego pokoleniom Polaków zsyłanych na Sybir. Bardzo wiele eksponatów przekazali łódzcy Sybiracy.

 

 

Rok 1993

7 lutego 1993 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru Koła Związku Sybiraków w Pabianicach. Szersze informacje zawarte są w dziale SZTANDAR.

27 kwietnia 1993 r., w 50. rocznicę zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską przez Związek Radziecki, nastąpiło w podziemiach Muzeum Historii Miasta Łodzi otwarcie wystawy "Zanim zginęli w Katyniu, Charkowie i Kalininie".

20 listopada 1993 r. w kościele parafialnym o. karmelitów bosych w Łodzi została poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca Patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego. Szerzej w dziale TABLICE PAMIĄTKOWE.

W 1993 r. łódzcy Sybiracy skierowali Apel do Narodów Świata w sprawie potępienia ludobójstwa w Jugosławii, rozsyłając go do wszystkich Ambasad akredytowanych w Polsce i większości gazet. W apelu tym pisaliśmy:

"My, łódzcy Sybiracy, którzy przed z górą pięćdziesięciu laty przeżywaliśmy zesłanie do sowieckich łagrów, a w nich prześladowanie, głód i pracę niewolniczą, którzy byliśmy świadkami jak setki i tysiące naszych towarzyszy niedoli marło, dziesiątkowanych przez prześladowanie, choroby i wycieńczenie - zsyłani za to tylko, że byliśmy Polakami,

nie możemy milczeć, gdy teraz ten sam los dotyka narody byłej Jugosławii. Wołamy wielkim głosem do przywódców zwaśnionych stron i narodów oraz do ich elit politycznych i umysłowych o opamiętanie się, o natychmiastowe zaniechanie gnębienia ludności cywilnej z powodów przynależności narodowej czy wyznawanej religii. Wołamy na cały świat, do wszystkich państw i narodów, do każdego zwracamy się człowieka: na Waszych oczach dokonuje się mordowanie niewinnych dzieci, starców i kobiet, strzela się do dzieci w szkołach i ludzi chorych w szpitalach, rozstrzeliwuje się zakładników i uciekinierów, torturuje się ich, gwałci i obcina głowy! Czy można wiedzieć o tym i nie protestować? Czy można milcząc zachować spokój swego sumienia? Żądamy, aby rządy całego świata podjęły zdecydowane działanie dla położenia kresu tym zbrodniczym poczynaniom!"

Pomoc Rodakom na Wileńszczyźnie i Białorusi przybrała od 1993 roku znaczące wymiary, gdy w połączeniu z wycieczkami szły transporty darów, organizowane przez Marię Bielską w ramach działalności turystycznej Komisji Kulturalnej. Pierwsza z takich wycieczek odbyła się w okresie 11 -17 maja 1993 r. na trasie: Wilno, Oszmiana, Holszany, Boruny, Krewo, Nieśwież, Słonim, Lida i Grodno. Wszędzie wycieczkowicze pozostawiali część przywiezionych ze sobą darów.

Jesienią 1993 r. powstała, dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Andrzeja Rozwadowskiego i pod jego kierownictwem Komisja Pomocy Polakom na Wschodzie, w składzie: Halina Babska, Maria Bielska, Janina Kępińska, Ryszard Mańkowski, Helena Osadowska, Jerzy Rossowski, Maria Worotyńska i Mieczysław Wutke, której głównym celem było niesienie pomocy Polakom zamieszkałym w Kazachstanie. Łódzcy Sybiracy jeszcze przed powstaniem Komisji aktywnie uczestniczyli w pomocy Rodakom z Kazachstanu. Pierwszy transport darów został zorganizowany we współpracy z Fundacją "Patria", drugi wspólnie z Akcją Humanitarną "Equilibre", następne transporty były już wysyłane samodzielnie przez łódzkich Sybiraków.

W roku 1993 łódzcy Sybiracy nawiązali kontakt z "Kołem Łodzian", powstałym w Chicago, które wsparło nasze poczynania wydawnicze i gromadzenie wspomnień w ramach Komisji Historycznej przekazaniem magnetofonu do nagrań oraz kaset. Odtąd kontakt ten trwa stale i każdy z numerów "My, Sybiracy" jest współfinansowany przez Łodzian z Chicago kilkuset dolarowym wsparciem.

Członkowie Komisji Historycznej Oddziału pod kierownictwem Jerzego Rossowskiego, w osobach: Henryk Hyrycz, Ryszard Mańkowski i Franciszek Walinowicz, przeprowadzając wywiady z łódzkimi Sybirakami nagrali na kasety magnetofonowe wspomnienia z okresu zesłania, opracowywane do druku głównie przez Wiesławę Torzecką, Stanisławę Wilczkowską i Eugeniusza Pasiecznika, przy wydatnej pomocy redakcyjnej dr. Albina Głowackiego. Są one sukcesywnie sygnalizowane w kolejnych wydaniach "My, Sybiracy".

Od kwietnia 1993 r. redagowany jest i wydawany każdego miesiąca przez przewodniczącego Komisji Historycznej Jerzego Rossowskiego, "Biuletyn Komisji Historycznej", w którym przekazywane są łódzkim Sybirakom informacje bieżące z życia Oddziału i Związku.

Rok 1994

13 lutego 1994 r. w 54. rocznicę masowych deportacji Polaków do ZSRR w kościele NMP w Pabianicach odsłonięto tablicę pamiątkową, o której szerzej w dziale TABLICE PAMIĄTKOWE.

13 marca 1994 r. odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową Sybiraków: w kościele św. Antoniego, w 5. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków w Łodzi. Szerzej o niej w dziale TABLICE PAMIĄTKOWE.

Kwiecień 1994 r. - z transportem darów dla Polonii w Kazachstanie jedzie Sybirak, Andrzej Rozwadowski. Dociera do biskupa Jana Pawła Lengi w Krasnoarmiejsku, administratora apostolskiego Kazachstanu i Azji Południowo-Wschodniej, do ks. Kuryłowicza w Czkałowie, polskiej nauczycielki, łodzianki, Swietłany Niewiadomskiej w Biełojarce i do wielu innych miejsc.

W 1994 r. powstał przy Kole Związku Sybiraków Łódź Śródmieście-Polesie "Chór Sybiraka". Pierwotnie prowadził go p. Janusz Kunce (artysta Teatru Wielkiego w Łodzi), po jakimś czasie przejęła opiekę nad nim p. Iwona Ejsmont. Chór występuje na wszystkich uroczystościach, w jakich biorą udział Sybiracy i cieszy się dużym uznaniem.

W 1994 r. przy współpracy Związku Sybiraków przyznano przez Zespół Elektrociepłowni w Łodzi, waloryzowane corocznie, stypendium dla studenta z Kazachstanu. Stypendium jest wypłacane przez cały okres studiów.

 

 

Rok 1995

Pomoc Rodakom na Białorusi i Ukrainie, prowadzona przez p. Marię Bielską w ramach Komisji Turystyki naszego Oddziału we współpracy ze "Wspólnotą Polską" zaowocowała siedmioma wyjazdami:

  1. 29.4 - 4.5.95 trasa: Pińsk, Baranowicze, Nieśwież, Nowogródek, Oszmiana, Holszany, Boruny, Grodno;
  2. 25 - 28.5.95: Wilno, Troki
  3. 5 - 8.6.95: Łuck, Dubno, Krzemieniec, Lwów i Żółkiew;
  4. 3 - 7.8.95: Holszany, Karłowszczyzna, Boruny, Oszmiana i Iwie (transport z darami sponsorowany przez mieszkającą w Londynie p. Izę Lissowską, wnuczkę p. Wojewódzkich, dawnych właścicieli majątku Karłowszczyzna);
  5. 7 - 10.9.95: Wilno, Kolonia Wileńska, Oszmiana, Holszany, Boruny, Iwie, Grodno;
  6. 6 - 8.10.95: transport z darami do Holszan, Bohdanowa, Karłowszczyzny, Borun i Oszmiany (sponsorowany przez p. Izę Lissowską);
  7. 27 -31.12.1995: transport darów świątecznych do Grodna, Holszan, Bohdanowa, Borun, Krewa,Trab, Iwia i Oszmiany.

 

Wiosną 1995 r. Komisja Pomocy Rodakom na Wschodzie, kierowana przez Andrzeja Rozwadowskiego samodzielnie zorganizowała transport darów do Kazachstanu (samochód ciężarowy), drugi transport odszedł jesienią.

8.04.1995 r. odbyło się II Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które wybrało nowy Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także wytyczyło zadania na nową 4-letnią kadencję władz. Wyniki wyborów: patrz dział SKŁAD ZARZĄDU.

15 lipca, na zaproszenie łódzkich Sybiraków, z inicjatywy Ryszarda Mańkowskiego z Koła Łódź Górna i Widzew, poparte przez Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, miała miejsce wizyta Biskupa Jana Pawła Lengi w Łodzi, administratora Kazachstanu i Azji Południowo-Wschodniej. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla Sybiraków, ale także dla całej społeczności łódzkiej. Przebieg jej opisano szczegółowo w "My, Sybiracy" nr. 6.

17 września miała miejsce uroczystość poświęcenia tablic epitafijnych jeńców z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa i innych obozów, zgładzonych w Katyniu, Charkowie i Twerze wiosną 1940 r. O tablice te uzupełniła Rodzina Katyńska Pomnik Katyński, wzniesiony w kwietniu 1993 r. przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Szersza informacja o tej uroczystości i pomniku zawarta jest w "My, Sybiracy" nr. 6.

Z końcem 1995 r. łódzcy Sybiracy podjęli zadanie utworzenia "Biblioteki Sybiraka" - z inicjatywy Stanisława Jaconia, który podjął się sprawę zrealizować. Pod pojęciem Biblioteki Sybiraka rozumiemy gromadzenie księgozbioru o tematyce zesłańczej, w jednym powszechnie dostępnym miejscu. Na przyjęcie pod swoją pieczę takiego księgozbioru zgodziła się Dzielnicowa Biblioteka

Publiczna przy ul. Długosza w Łodzi, a księgozbiór pochodzi z darów od Sybiraków, Wydawnictw, Księgarń oraz z zakupów. Szerzej o Bibliotece w dziale BIBLIOTEKA SYBIRAKA.

 

 

Rok 1996

W 1996 r kontynuowane były transporty darów do Rodaków na Białorusi. W dniach 27 - 30 marca został wysłany transport darów do Holszan, Bohdanowa, Borun, Krewa, Oszmiany, Iwia i Trab, który oprócz normalnych darów jak odzież, środki czystości, artykuły spożywcze i słodycze, zawierał też fisharmonię dla parafialnego kościoła w Bohdanowie (dar parafii z Ksawerowa) i obrazy Stacji Drogi Krzyżowej (dar od sióstr karmelitanek z Łodzi). Kolejny transport darów wyruszył ta samą trasą w dniach 10 -13 maja. Szczegóły o transportach darów i spotkaniach z Rodakami można przeczytać w kolejnych numerach "My, Sybiracy".

13 kwietnia miała miejsce Pielgrzymka "Rodziny Katyńskiej" z Łodzi do Rzymu, do Ojca św., opisana w nrze 7. "My, Sybiracy".

W dniach 15 -22 czerwca miała miejsce Pielgrzymka łódzkich Sybiraków do Ojca Św. do Rzymu. Szersze informacje zawarte są w 7. numerze "My, Sybiracy".

2 grudnia wyruszył z Łodzi kolejny transport darów dla Rodaków w Kazachstanie, wysłany przez Fundację ATLAS do Czkałowa. Duży udział w przesłanych darach mają w nim łódzcy Sybiracy.

 

 

Rok 1997

Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew włączyło się aktywnie w działania Związku w sprawie uzyskania przez zesłańców-inwalidów statusu inwalidy wojennego, kierując apele do posłów i senatorów w lutym 1997 r. Zorganizowało też spotkanie członków Koła z p. poseł Marią Dmochowską, uzyskując zapewnienie łódzkiej posłanki o popieraniu wniosku Sybiraków.

1 sierpnia odbyło się w Łodzi, z udziałem inicjatorów - Sybiraków z Koła Łódź Górna-Widzew, uroczyste umieszczenie tablic z nazwą "Rondo Sybiraka", u zbiegu ulic A. Puszkina i St. Przybyszewskiego. Było to uwieńczenie przeciągających się kilkuletnich starań u Władz Miasta, prowadzonych w imieniu Oddziału przez prezesów Koła Łódź Górna-Widzew: Czesława Grodzińskiego, a następnie Bogdana Rymarczyka.

Koło Łódź Bałuty ufundowało do sztandaru Oddziału komplet szarf dla pocztu sztandarowego z wyhaftowanym napisem "Związek Sybiraków".

 

 

Rok 1998

W ramach pomocy członkom Związku Sybiraków w nabywaniu uprawnień inwalidy wojennego, Komisja Historyczna opublikowała w swym biuletynie, który otrzymują wszystkie Koła w żądanej przez siebie ilości egzemplarzy:

 

W okręgu łódzkim komisja lekarska ZUS, w ramach której działa również lekarz-Sybirak, przychylnie i ze zrozumieniem traktuje zgłaszających się Sybiraków i bardzo wielu z naszych członków już uzyskało uprawnienia inwalidy wojennego.

Uroczyste msze św. w rocznice deportacji Polaków do ZSRR w 1940 r. gromadzą co roku licznych Sybiraków i ich przyjaciół. W tym roku w lutym mszę św. organizowało dla całego Oddziału Koło w Pabianicach, a w kwietniu - Koło Bałuty. Podczas obu mszy św. wzruszające homilie wygłosił kapelan naszego Oddziału, ks. kanonik Kazimierz Gawroński, miały też miejsce występy Chóru Sybiraków, a wiersze patriotyczne deklamowała młodzież szkolna.

Sybiracy z Widzewa i Górnej, powodowani chęcią eksponowania w nazwie swego Koła tradycji rodzinnych stron zadecydowali - po uzyskaniu formalnej zgody Zarządu Głównego - o zmianie nazwy Koła na "Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew".

W maju odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Oddziału (szczegóły zawarto w biuletynie Komisji Historycznej nr 6 (59) z czerwca br.), które oceniło wyniki działalności Oddziału z minionego roku i wytyczyło zadania na kolejny rok. Zebrani m.in. podjęli uchwałę, nadającą Feliksowi Milanowi tytuł Honorowego Prezesa Oddziału. W styczniu br. Feliks Milan złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka Zarządu Oddziału.

Symboliczny Grób Sybiraków został odsłonięty i poświęcony w symbolicznym dniu 17 września br. na cmentarzu św. Anny w Łodzi na Zarzewie. Składają się nań: 135 tabliczek marmurowych umieszczonych na murze cmentarnym z nazwiskami i imionami zmarłych oraz datami ich urodzin i śmierci; kolumna granitowa o wysokości 190 cm z napisami: z jednej strony: "SYMBOLICZNY GRÓB SYBIRAKÓW", z drugiej: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE. Stefan Wyszyński Prymas Polski. 17.IX.1998 r.". Obok tabliczek umieszczony jest duży krzyż z granitu z wtopionym znakiem Związku Sybiraków, a poniżej znajduje się stalowa urna z ziemią z mogił polskich z Archangielska, Jakucji, Katynia, Kazachstanu, Kołymy i Uzbekistanu. Nazwy tych miejsc zostały zapisane na tablicy obok krzyża. Teren wokół tablic i kolumny wyłożony jest kostką granitową i oddzielony ręcznie kutym ogrodzeniem. Opis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Grobu znajduje się w biuletynach Komisji Historycznej nr 9-10 (62-63) oraz 11 (64). Informacje o Symbolicznym Grobie zamieściliśmy także w dziale internetowym "Tablice pamiątkowe".

 

Tablica Symbolicznego Grobu Sybiraków została umieszczona również w Pabianicach przez Sybiraków z tamtejszego Koła. Znajduje się ona na cmentarzu katolickim, ma postać płyty granitowej o wymiarach 110 x 160 cm z napisem: "Symboliczny Grób Sybiraków upamiętniający umęczonych i zagłodzonych rodaków skazanych przez stalinizm w latach 1939 - 1956 na zagładę na nieludzkiej ziemi. Związek Sybiraków w Pabianicach. Wrzesień 1998 r." Uroczystość odsłonięcia tablicy i jej poświęcenia odbyła się 27 września 1998 r. Szerszy opis zamieszczono w biuletynie Komisji Historycznej nr11 (64), a także w dziale internetowym "Tablice pamiątkowe"

W dniach 17 i 18 października 1998 r. miał miejsce III Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków w Jeleniej Górze. Uczestniczyli w nim z łódzkiego Oddziału: Jan Kwiatkowski (Koło Pabianice), Feliks Milan (Koło Śródmieście), Mirosław Pejka (Koło Bałuty), Władysław Tomaszewicz (Koło Bałuty) i Kazimiera Woźniak (Koło Śródmieście) - jako delegaci, oraz Jerzy Rossowski jako gość Zjazdu. Na prezesa Związku wybrano po raz trzeci Ryszarda Reiffa. Do nowych władz Zarządu Głównego nie kandydował nikt z łódzkiego Oddziału. Szerszy opis przebiegu Zjazdu zamieszczony jest w kolejnych numerach Biuletynu Komisji Historycznej, począwszy od nr 11 (64).

ROK 1999

Jak i w latach poprzednich Sybiracy w styczniu organizowali spotkania opłatkowe w swoich Kołach i licznie w nich uczestniczyli.
Do również powtarzających się rok rocznie działań należał udział Sybiraków w obchodach uroczystości państwowych: 3 Maja, 15 sierpnia i 11 Listopada, a także w Światowej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę, w której uczestniczyło blisko sto osób z Oddziału Łódzkiego i w Dniu Sybiraka 17 września.
Z innych ważnych wydarzeń roku należy odnotować:

 

ROK 2000

W styczniu powtarzają się i w tym roku zawsze bardzo przez Sybiraków wysoko oceniane spotkania opłatkowe w Kołach.
Również jak co roku Sybiracy uczestniczyli w uroczystościach z okazji świąt państwowych 3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada, w Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę i w obchodach Dnia Sybiraka. Oprócz tego:

 

ROK 2001

W trakcie spotkania miało miejsce wręczenie Odznaki Honorowej Sybiraka kilku zasłużonym działaczom Związku. Otrzymali ją: Józef Czarkowski, Maria Kwiatkowska, Jan Lemka, Fabian Pajor, Małgorzata Szymańska i Zofia Znamierowska.

Wcześniej jeszcze, 4 lutego odbyła się w Zgierzu w kościele pw. MB Dobrej Rady uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej deportacje i osoby deportowane ze Zgierza, z udziałem bpa Ireneusza Pękalskiego.
Trzecia uroczystość z tej samej przyczyny odbyła się 11 lutego w kościele garnizonowym pw. Św. Jerzego w Łodzi, którą poprzedził występ Chóru Sybiraków. Uroczystości te zostały opisane w  numerze 12 „My, Sybiracy”.

 

ROK 2002

Oprócz jak i w poprzednich latach obchodzonych uroczystości i spotkań: opłatkowych, świąt państwowych i pielgrzymek miały miejsce w tym roku:

Ks. kan. Kazimierz Gawroński prowadzi  rozważania Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, 1.05.2002 r.

Przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia wręczono Odznaki Honorowe Sybiraka osobom nie będącym członkami Związku, a zasłużonym współpracą z Sybirakami. Byli to: Anna Kotynia-Kosmynka – wieloletni współpracownik zespołu redakcyjnego rocznika „My, Sybiracy”, Henryk Siemiński – dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Grzegorz Wróbel – członek kierownictwa tegoż Muzeum, Lidia Skowron-Wesołowska – członkini Chóru Sybiraków, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. Odznaczenia otrzymało też kilkunastu członków Związku, głównie osoby wchodzące w skład Chóru Sybiraków.

 

ROK 2003

 

Na zdjęciu uczestnicy Marszu przed Grobem Nieznanego Sybiraka, 12.09.2003: w poczcie sztandarowym łódzkiego Oddziału – Józef Czyrkowski, Fabian Pajor i Tadeusz Koperski. W poczcie sztandarowym ZSP im. Marsz. J. Piłsudskiego – Michał Kowalski, Adam Petryniak i Sebastian Kubik, obok nauczyciel Stanisław Świerkowski.

 

ROK 2004

Udekorowani Sybiracy po otrzymaniu odznaczeń, Urząd Miasta Łodzi, 13.01.2004 r.

 

 

ROK 2005

17.01.2005 r., pani dyrektor Szkoły im. Sybiraków Anna Siennicka udziela wywiadu telewizji lokalnej w dniu uroczystego i oficjalnego przyjęcia przez szkołę imienia Sybiraków.

Jak co roku, miały miejsce spotkania opłatkowe w Kołach i spotkanie noworoczne ogólne, zorganizowane przez Zarząd Oddziału, gromadzące prócz Sybiraków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz sponsorów Związku.

       Odznaczenia państwowe. 8 czerwca dwu łódzkich Sybiraków otrzymało wysokie odznaczenia państwowe w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w działalność związkową. Feliks Milan - honorowy prezes Oddziału i jego członek założyciel otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a Stanisław Jurkin - prezes Zarządu Oddziału i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków (skarbnik) - Krzyż Kawalerski OOP.


ROK 2006

SPOTKANIA OPŁATKOWE. Jak co roku, początek wydarzeń w środowisku Sybiraków wyznaczają spotkania opłatkowo-noworoczne, które odbywają się w każdym Kole i jedno ogólne, organizowane przez Zarząd Oddziału. To ostatnie miało miejsce 29.01.2006 r., z udziałem JE ks. aba Władysława Ziółka - metropolity łódzkiego, wiceprezydenta Łodzi Włodzimierza Tomaszewicza, przewodniczącej Rady Miasta Iwony Bartosik, dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Szkolenia Praktycznego Janusza Moosa, dyrektorów i nauczycieli współpracujących z Sybirakami szkół oraz wieloma sponsorami i przyjaciółmi Związku. Szczegóły w 17 n-rze "My, Sybiracy".

WYBORY WŁADZ. Rok 2006 był rokiem wyborów na kolejną kadencję władz Związku - począwszy od Zarządu Głównego przez Oddział i Koła. W Kołach wybory zakończyły się pozostawieniem dotychczasowych prezesów (za wyjątkiem Śródmieścia) i niewielkim zmianami w pozostałych władzach. Najwcześniej wybory odbyły się w Kole Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew - 1 marca, 2 marca miały miejsce wybory w Kołach Bałuty i Zgierz, w Śródmieściu - 12 kwietnia i w Pabianicach 20 czerwca. Najpóźniej - po dwukrotnym zwoływaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego, odbyły się wybory władz Oddziału.
W kwietniu 2006 r. odbył się Krajowe Zgromadzenie Delegatów, które wybrało nowe władze naczelne na lata 2006-2009. Nowym prezesem Związku został wybrany Tadeusz Chwiedź, a w skład Zarządu weszli dwaj delegaci z łódzkiego Oddziału: Teresa Patrzyczna i dr Stanisław Jurkin, desygnowany na skarbnika Zarządu Głównego.

MAJ 2006.  W XVII Światowej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę oprócz jak zwykle licznej grupy łódzkich Sybiraków wzięli udział nauczyciele ZSP nr 13 im. Sybiraków, opracowując bogaty serwis fotograficzny. W koncercie kończącym pierwszy dzień pielgrzymki uczestniczył zespół wokalno-recytatorski Sybiraków z Łodzi, wespół z chórem "Jutrzenka" z Grodźca Opolskiego. Szczegóły w n-rze 17 "My, Sybiracy".

CZERWIEC 2006.  9.06.2006 r. odbyło się spotkanie Sybiraków ze sponsorami, na którym w dowód wdzięczności za pomoc i współpracę wręczone zostały Odznaki Honorowe Sybiraka. Odznaczono dwa sztandary szkolne, 21 osób wspierających Sybiraków oraz czterech Sybiraków. Szczegóły w "My, Sybiracy" nr 17.

WRZESIEŃ 2006.  
Łódzcy Sybiracy uczestniczyli w VI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, wespół z delegacjami czterech szkół: ZSP nr 13 im. Sybiraków, ZSP nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego, XXXIII LO im. Armii Krajowej i XXXV LO im. Króla Stefana Batorego. Relacja w 17. numerze "My, Sybiracy"
W Dniu Sybiraka, 17.09.2006 r. odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Sybiraków żyjących i zmarłych, którą odprawił JE ks. abp Władysław Ziółek w łódzkiej archikatedrze. Uczestniczyło w niej ponad dwadzieścia pocztów sztandarowych - Policji, Wojska, Urzędu Miasta, "Solidarności" oraz licznych łódzkich szkół. Po Mszy św. miało miejsce spotkanie modlitewne przy Symbolicznym Grobie Sybiraków, znajdującym się na cmentarzu św. Anny na Zarzewie. Szczegółowa relacja w 17. numerze "My, Sybiracy".

DEKORACJA SYBIRAKÓW KRZYŻEM ZESŁAŃCA SYBIRU. Kolejni Sybiracy otrzymali w tym roku to szczególne odznaczenie. Dekoracje odbyły się trzy razy: 15 lutego, 12 czerwca i 15 września, w sumie 74 Sybiraków otrzymało Krzyż, a od początku jego wręczania już 434 osoby.

PAŹDZIERNIK 2006.  Koła Związku Sybiraków i osoby indywidualne, które wniosły przedpłatę na "Księgę Sybiraków 2006" rozpoczęły odbiór zamówionych tomów z Zarządu Głównego.
Na zebraniu Zarządu Głównego w Warszawie w dniu 15 grudnia 2006 r. autorzy "Księgi" otrzymali z rąk prezesa Chwiedzia "Dyplomy uznania i podziękowania".
W październiku w wyniku zainicjowanej przez J. Rossowskiego współpracy z Łódzkim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęte zostały nagrania wspomnień Sybiraków profesjonalną kamerą filmową. Kontynuowane były jeszcze w listopadzie - w sumie dokonano nagranie wspomnień sześciu osób. Potem, niestety, nagrania przerwano z uwagi na konieczność zwrotu kamery do centrali IPN w Warszawie. Mają zostać wznowione w roku 2007 po nabyciu kamery przez Oddział IPN w Łodzi.

LISTOPAD 2006. 
W dniu Wszystkich Świętych Sybiracy odwiedzając groby swych bliskich umieszczali na grobach zmarłych Sybiraków specjalnie na tę okoliczność wykonane plakietki "Sybiracy pamiętają", jako dowód swej pamięci o zmarłych koleżankach i kolegach z zesłania.
2 listopada Sybiracy spotkali się na wspólnej modlitwie przy Symbolicznym Grobie Sybiraków, którą poprowadził nowy kapelan Oddziału ks. kan. Ryszard Olejnik. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci.
19 listopada miała miejsce uroczystość złożenia przez Sybiraków urn z ziemią z grobów Kazachstanu na ołtarzu MB Ostrobramskiej w świątyni Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Jednocześnie podczas tej uroczystej Mszy św. złożono liczne wota osobiste Sybiraków w podzięce Matce Bożej za łaskę powrotu z zesłania, a także wotum ogólne od łódzkich Sybiraków w postaci kopii obrazu MB Sybiraków. Wszystkie wota zostały umieszczone w specjalnej gablocie wotywnej. Szczegóły uroczystości są zamieszczone w numerze 18. "My, Sybiracy".

GRUDZIEŃ 2006
Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", ustanowioną w 1992 r. został uhonorowany 14 grudnia na wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Juliusz Baczmaga - rzecznik prasowy Oddziału i członek zespołu redakcyjnego rocznika "My, Sybiracy". Znalazł się w gronie dwudziestu tak wybitnych osobistości jak twórca Festiwalu Camerimage Marek Żydowicz, czy profesorowie: Bogusław Kaczmarek (UŁ), Wanda Krajewska (UŁ), Stanisław Łabędzki (ASP), Danuta Stawasz (UŁ).

Spotkania Sybiraków z młodzieżą. Wielu łódzkich Sybiraków brało udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną. Nie wszystkie spotkania zostały odnotowane w kronice Oddziału. Oto niektóre z nich: W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej uczestniczyli Irena Leonkiewicz i Ryszard Michalczyk, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Polskich Olimpijczyków Stanisław Jacoń, Stanisław Jurkin i Jerzy Rossowski, w innych szkołach także Barbara Michalik i Feliks Milan.

 

ROK 2007

16.01.2007. Spektakl "Sybiracy polskich powstań narodowych" i występ w nim Chóru Sybiraków.

21.01.2007. spotkanie opłatkowe Oddziału, które zgromadziło ponad stu uczestników, wsród nich licznych gosci i przedstawicieli władz miasta.

28.01.2007. Wręczenie Odznaki Honorowej Sybiraka o. Aleksandrowi Kujanowiczowi, proboszczowi parafii pw. Opieki Sw. Józefa i przeorowi klasztoru Karmelitów Bosych w Łodzi. Wręczyli ją: Stanisław Jurkin, Mirosław Pejka i Teresa Patrzyczna.

11.02.2007. W 67. rocznicę pierwszych masowych deportacji Polaków do ZSRR odbyła się w Pabianicach uroczysta Msza św., gromadząca Sybiraków całego Oddziału. We Mszy św. i w spotkaniu z Sybirakami po jej zakończeniu wziął udział prezydent Pabianic z małżonką, a honory domu czyniła p. Alicja Krawczyk, wiceprezes Zarządu Koła, podczas nieobecności chorego prezesa Jana Kwiatkowskiego.

14.02.2007. Kolejnych 21 Sybiraków otrzymało Krzyż Zesłańców Sybiru z rąk wojewody łódzkiego Heleny Pietraszkiewicz, a pięciu osobom zostały wręczone ordery Pro Memoria. Otrzymali je Sybiracy: Stanisław Jurkin, Feliks Milan, Mirosław Pejka, Mieczysław Wutke oraz prof. dr hab. Albin Głowacki, który podziękował w imieniu odznaczonych.
Podczas tej uroczystości nastąpiło także udekorowanie wojewody łódzkiego Heleny Pietraszkiewicz Odznaką Honorową Sybiraka, przyznaną na wniosek łódzkich Sybiraków przez Zarząd Główny Zwišzku Sybiraków.

21.02.2007. W ZSP nr 20 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi odbyło się uroczyste udekorowanie Odznaką Honorową Sybiraka sztandaru tej Szkoły oraz sztandaru XXXIII LO im. Armii Krajowej, w związku z wieloletnią współpracą tych szkół z łódzkimi Sybirakami. W tym dniu OHS otrzymali również:
      dr Jan Biesiada, który organizuje cykliczne bezpłatne badania przesiewowe dla Sybiraczek,
      Joanna Santi-Leszczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Polesie, która wspierała i wspiera gromadzenie i udostępnianie zbioru publikacji zesłańczych, gromadzonych przez Sybiraków pod nazwą Biblioteka Sybiraka,
      Krzysztof Tycman, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, wspomagający Oddział finansowo i rzeczowo,
      Julia Rzegocka-Jankowska, polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 64, oraz Sybirak Tadeusz Sąsiadek.
Ponadto Dyplomem Uznania wyróżniono trójkę Sybiraków: Marię Bielską, Zofię Kolendo i Feliksa Milana.
W imieniu odznaczonych szkół podziękowała dyr. XXXIII LO, Alicja Przanowska, mówiąc: szczycimy się swoimi sztandarami i hasłami na nich wypisanymi, teraz będziemy jeszcze bardziej dumni, gdyż na sztandarach naszych jest Odznaka Honorowa Sybiraka.
O głos poprosiła także dyrektor Joanna Santi-Leszczyńska, która dziękując za to wyróżnienie powiedziała, że jest zbudowana współpracą z Sybirakami; zbiór publikacji Biblioteki Sybiraka rozwija się wspaniale, coraz częściej zgłaszają się także czytelnicy z całej Polski, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, pragnąc poznać zawartość tych zbiorów.

15.04.2007. Msza św. w intencji Sybiraków żywych i zmarłych na zesłaniu oraz po powrocie do kraju, w 67. rocznicę drugiej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir 13 kwietnia 1940 r.

23.04.2007. Udział delegacji Sybiraków w konferencji Losy Polaków na Syberii w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (prezes S. Jurkin, wiceprezes J. Rossowski, sekretarz Teresa Patrzyczna i Janina Kępińska), z wystąpieniem prezesa Jurkina i J. Kępińskiej.

27.04.2007. Udział delegacji Sybiraków w uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły w ZSP nr 13 im. Sybiraków (wiceprezes J. Rossowski i Irena Leonkiewicz). Czterem najlepszym uczniom Sybiracy wręczyli nagrody książkowe z okolicznościowymi dedykacjami, a kierownictwo szkoły przekazało na ręce prezesa Zarządu Stanisława Jurkina dyplom podziękowania Oddziałowi Związku Sybiraków za współpracę.

12-13.05.2007. Udział blisko pięćdziesięcioosobowej delegacji łódzkich Sybiraków w Pielgrzymce na Jasną Górę, podczas której poświęcona została replika sztandaru Oddziału.


Mieczysław Wutke trzyma sztandar Oddziału do poświęcenia.

19.05.2007. Udział Sybiraków w Mszy św. dziękczynnej za 30 lat posługi kapłańskiej ks. kan. Ryszarda Olejnika, kapelana łódzkich Sybiraków. Życzenia z wiązankami kwiatów w imieniu Koła Łódź Górna i Widzew złożyła Maria Worotyńska, a od Zarządu Oddziału Mieczysław Wutke, Teresa Gutowska i Teresa Patrzyczna.

3.06.2007. Poświęcenie na cmentarzu w Wilamowie k. Uniejowa obelisku dedykowanego pamięci Sybiraków. Obelisk wystawił Fabian Pajor, mąż Sybiraczki Heleny Pajor z d. Ejsbrenner, zmarłej w ub. roku i pochowanej na tymże cmentarzu. Poświęcenie obelisku poprzedzone zostało Mszą św. w pięknym kościele parafialnym w Wilamowie, po której Chór Sybiraków Łódzkiego Oddziału zaprezentował w świštyni mieszkańcom Wilamowa i okolic, uczestnikom Mszy św. trwający godzinę koncert pieśni, charakteryzujących dolę zesłańców. Były także pieśni solowo wykonane: przez dyrygenta chóru prof. Iwonę Ejsmont, Zygmunta Bortnowskiego oraz duet: Helenę Barczyk i Zygmunta Bortnowskiego. Występ był bardzo ciepło przyjmowany przez licznych parafian; po każdej pieśni zrywały się gromkie brawa.
Przy poświęceniu obelisku Sybiracy zaśpiewali na cmentarzu jeszcze kilka pieśni, została odmówiona modlitwa, złożono wiązanki kwiatów (od Chóru Sybiraków, od Zarządu Oddziału, indywidualnie od parafian), zapalono znicze. Odmówiono również modlitwę przy znajdującym się na tym cmentarzu grobie uczestników Powstania Styczniowego, z oddziału Walentego Parczewskiego, którzy zginęli 20.08.1863 r. w bitwie pod Czepowem. Również i tu Sybiracy zapalili znicze pamięci. Na koniec Fabian Pajor podjšł obiadem w uniejowskiej restauracji ponadczterdziestoosobową grupę Sybiraków.

14.06.2007. Udział Sybiraków z młodzieżą ZSP nr 13 im. Sybiraków w Pielgrzymce Sybiraków do Lichenia.

19.06.2007. Sybiracy wspólnie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz ZSP nr 13 im. Sybiraków ogłosili konkurs Spotkanie z Sybirakiem, adresowany do młodzieży łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad konkursem objęli: JE ks. abp dr Władysław Ziółek metropolita łódzki oraz dr Jerzy Kropiwnicki prezydent Łodzi. Konkurs trwać będzie do 20 listopada 2007 r., a jego zakończenie z rozdaniem nagród przewidziane jest na początek roku 2008. Jego organizację dofinansowuje Narodowe Centrum Kultury.

11.07.2007. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Sybiraka przyjaznym Sybirakom przedstawicielom służb mundurowych: płk. Wojciechowi Sikorze Dowódcy Garnizonu Łódź, płk. Kazimierzowi Zalewskiemu, Komendantowi Garnizonu Łódź i insp. Ferdynandowi Skibie, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, oraz sponsorowi naszego Oddziału, Andrzejowi Wójcickiemu. Odznaki te otrzymało także sześć osób z Chóru Sybiraków: Helena Barczyk, Zygmunt Bortnowski, Halina Bógdol, Marianna Dziębor, Ewa Sosnowska-Okińczyc i Teresa Witczak. Wręczono również Dyplomy Uznania kilkunastu Sybirakom aktywnie działającym w Związku i w Chórze Sybiraków: Stanisławowi Jaconiowi, Andrzejowi Jeziorskiemu, Janinie Kępińskiej, Michałowi Makatunowi, Ryszardowi Michalczykowi, Eugeniuszowi Obermanowi, Sabianowi Pajorowi, Bogdanowi Rymarczykowi, Kazimierze Woźniak i Mieczysławowi Wutke.
Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów płk Ferdynand Skiba w imieniu odznaczonych odniósł się w bardzo emocjonalnych i ciepłych słowach do losu Sybiraków. W trakcie spotkania, przebiegającego w przyjacielskiej atmosferze przy kawie i herbacie, Sybiracy opowiadali gościom o przeżyciach na zesłaniu, Janina Kępińska deklamowała wiersz Mariana Jonkajtysa, Ryszard Michalczyk zaśpiewał pieśń po kazachsku (!), a Marianna Dziębor z Chóru Sybiraków wykonała kujawiaka, nawiązującego do niewoli naszego kraju. Prezes Oddziału Stanisław Jurkin częstował orzeszkami cedrowymi przywiezionymi z Irkucka i długo jeszcze wszyscy czuli się doskonale we własnym towarzystwie, aż żal było się rozstawać.

2.09.2007. Delegacja Sybiraków uczestniczyła w uroczystości poświęcenia ołtarza Serca Jezusowego w kościele pw. św. Wojciecha w Łodzi. W ołtarzu umieszczone są wizerunki polskich świętych, których kanonizował papież Jan Paweł II; jest wśród nich obraz Patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego, toteż łódzcy Sybiracy, na miarę swoich możliwości, uczestniczyli w sfinansowaniu wykonania tego ołtarza.

7.09.2007. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa Sybiraków i delegacji czterech łódzkich szkół uczestniczyła w VII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.


Grupa łodzian podczas Marszu Pamięci w Bialymstoku.

17.09.2007. Dzień Sybiraka. Na obchody Dnia Sybiraka w Łodzi złożyły się: Msza św. w archikatedrze w intencji Ojczyzny i zmarłych Sybiraków, uroczyste wręczenie przez łódzkiego wojewodę Krzyży Zesłańców Sybiru kolejnej grupie Sybiraków, oraz udekorowanie sztandaru Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, modlitwa przy Symbolicznym Grobie Sybiraków z udziałem krajowego duszpasterza Sybiraków ks. Zdzisława Banasia.

19.10.2007. Udział Sybiraków w uroczystości posadzenia Gaju Benedykta.

25.10.2007. Spotkanie Zarządu z Sybiraczką Anastazją Kumoter w 102. rocznicę Jej urodzin.

2.11.2007. W Dzień Zaduszny Sybiracy Łódzkiego Oddziału spotkali się na cmentarzu pw. św. Anny na Zarzewie w Łodzi, aby przy Symbolicznym Grobie Sybiraków pod przewodnictwem kapelana Sybiraków ks. kan. Ryszarda Olejnika modlić się za tych, którzy zmarli na zesłaniu.
Zapalone znicze i złożone kwiaty przez prezesa Oddziału Stanisława Jurkina i przedstawicieli Kół były dowodem pamięci o tych, którzy zostali na zesłaniu.

18.11.2007. Udział Sybiraków w uroczystości patronalnej św. Rafała Kalinowskiego w kościele oo. Karmelitów Bosych w Łodzi.

13.12.2007. Udział delegacji łódzkich Sybiraków z pocztem sztandarowym w pogrzebie prezesa Zwišzku Sybiraków Ryszarda Reiffa.
powrót

ROK 2008
 

12.01.2008. Spotkanie opłatkowe Oddziału, z udziałem licznych gości: JE ks. abpa Władysława Ziółka metropolity łódzkiego, prezesa Łódzkiego Oddziału IPN Marka Drużki, przedstawicieli dowództwa Garnizonu WP w Łodzi, dyr. Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusza Moosa, dyrektorów i nauczycieli szkół łódzkich współpracujących ze Związkiem Sybiraków, w tym liczne grono z ZSP nr 13 im. Sybiraków (z uczniami, którzy pomagali w organizacji tego spotkania), dyrektora Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Marii Piotrowicz i wielu innych osób. Była modlitwa, poświęcenie opłatków i składanie życzeń, Chór Sybiraków śpiewał kolędy, a wielu Sybiraków, zainspirowanych tš szczególną atmosferą, opowiadało o swoich przeżyciach świąt Bożego Narodzenia na zesłaniu, deklamowało wiersze i śpiewało pieśni w języku kazachskim, zapamiętane z owych czasów. Jak zwykle, choć spotkanie trwało długo, wszystkim wydawało się, że była to tylko chwila, ale chwila pełna miłych przeżyć i radości życia w wolnej Ojczyźnie.


Uczestnicy spotkania oplatkowego

8.02.2008. Ogłoszenie wyników konkursu Spotkanie z Sybirakiem, połączone z rozdaniem nagród i wyróżnień laureatom podczas uroczystości jego zakończenia w Pałacu Poznańskiego.


Wręczanie nagród laureatom


Chór Sybiraków podczas rozdania nagród w Pałacu Poznańskiego.


Recytacja w wykonaniu Janiny Kępińskiej podczas zakończenia konkursu

10.02.2008. Uroczystość oddziałowa, zorganizowana przez Koło Związku Sybiraków w Pabianicach: Msza św. upamiętniajšca ofiary pierwszych masowych deportacji obywateli Polskich do ZSRR, w 68. rocznicę tego wydarzenia, złożenie kwiatów i modlitwa pod tablicą epitafijną oraz spotkanie uczestników w sali parafialnej po Mszy św. przy herbacie i ciastkach. W uroczystości uczestniczyli m.in.: prezydent Pabianic Zdzisław Dychto, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Mackiewicz, wicestarosta Krzysztof Habura, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Radosław Żurawski, rodzice chrzestni sztandaru Koła: Alicja Dopart i Hieronim Ratajski, nauczyciele i młodzież Gimnazjum nr 3, kombatanci, Sybiracy i parafianie. Mszy św. przewodniczył kapelan Oddziału Związku Sybiraków ks. kan. Ryszard Olejnik w koncelebrze z proboszczem parafii ks. Jackiem Gasińskim. Po Mszy św. w sali parafialnej młodzież Gimnazjum nr 3 zaprezentowała zgromadzonym ciekawy program o charakterze patriotycznym.


Poczet sztandarowy Koła Związku Sybiraków w Pabianicach w czasie Mszy św.


Celebransi uroczystości

15.02.2008. Wręczenie kolejnym Sybirakom Krzyża Zesłańców Sybiru. Odznaczenie to otrzymali: Helena Stanisława Czulwik, Jadwiga Karwacka, Krystyna Kumor, Zofia Maria Mościcka, Michalina Zagdańska, Bronisław Żygo, Teresa Nowak, Stanisław Zygo i Helena Rubnikowicz. Odznaczenia wręczała wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga, która powiedziała m.in.:
Pochylamy się dziś nad kartami historii Polski i Polaków. Wracamy myślami do 10 lutego 1940 r., tj. dnia pierwszej masowej deportacji, do okresu, który dał poczštek masowym aresztowaniom, deportacjom na wschód, masowym mordom. Miliony Polaków zamieszkujących na Kresach i szukających tam schronienia przeżyły Golgotę Narodu Polskiego. Duża część naszych rodaków została tam na zawsze. W hołdzie dla Ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości spotykamy się dziś, żeby Wam, którzy znacie tę bolesnš prawdę, powiedzieć: dziękujemy. Nie można budować przyszłości bez pamięci o przeszłości. Dziś tę prawdę o przeszłości utrwalamy. Takim dowodem był Państwa udział w konkursie Spotkanie z Sybirakiem, którego podsumowanie odbyło się 8 lutego 2008 r., oraz bliska i serdeczna współpraca z młodzieżą. Wierzę, że prawda o wierności ideałom wolności i niepodległości będzie mogła być jak najdłużej przez Państwa przekazywana kolejnym pokoleniom. Życzę dobrego zdrowia, szacunku od innych i płaszczyzny dyskusji z młodym pokoleniem o okresie, o którym nigdy nie wolno nam zapomnieć.


Krzyż Zesłańców Sybiru otrzymuje Zofia Maria Mościcka

27.02.2008. Otwarcie wystawy pokonkursowej Spotkanie z Sybirakiem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Szkolenia Praktycznego. Wystawę zorganizowano w sali konferencyjnej, w której bardzo często odbywają się spotkania nauczycieli na seminariach, konferencjach i naradach. Wystawa trwała do 30 września 2008 r.

14.03.2008. Otwarcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź Polesie wystawy prac złożonych w konkursie Spotkanie z Sybirakiem, połšczone ze spotkaniem autorskim uczestników konkursu z czytelnikami biblioteki. Wystawa trwała do maja 2008 r..

11.04.2008. W przeddzień kolejnej rocznicy drugich masowych deportacji Polaków do ZSRR w 1940 r. odznaczenia otrzymało troje Sybiraków: Teresa Patrzyczna, Lech Swietlicki i Kazimiera Woźniak. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Miasta Łodzi, a odznaczenia wręczał minister Kancelarii Prezydenta RP Jacek Sasin.

12.04.2008. Obchody 68. rocznicy masowych deportacji Polaków do ZSRR w kwietniu 1940 r. zostały uczczone Mszą św. w kościele garnizonowym w Łodzi, zorganizowane w przeddzień tej pamiętnej daty przez Koło Związku Sybiraków Łódź Sródmieście-Polesie.

14.04.2008. Otwarcie wystawy prac zgłoszonych na konkurs Spotkanie z Sybirakiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków. Wystawa była czynna do końca roku szkolnego 2007/2008.

10-11.05.2008. XIX Swiatowa Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę, w której wzięli udział liczni łódzcy Sybiracy ze swymi pocztami sztandarowymi.

2.06.2008. Udział delegacji łódzkich Sybiraków z pocztem sztandarowym w pogrzebie Jana Beliny, wieloletniego członka Zarządu Głównego oraz kierownika Biura Zarządu Głównego.

12.06.2008. Udział pocztu sztandarowego oraz dwudziestoosobowej delegacji Sybiraków w Pielgrzymce do Lichenia.

01.08.2008. Udział Sybiraków w uroczystości związanej z 64. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa w Łodzi przy mogile gen. bryg. Franciszka Edwarda Pfeiffera ps. Radwan. Sybiracy złożyli wišzankę kwiatów na grobie Generała.

14-15.08.2008. Sybiracy uczestniczyli w obchodach święta Wojska Polskiego ze swym pocztem sztandarowym. Delegacja Zarządu Oddziału złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnego dnia miało miejsce składanie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia, po czym została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Uroczystość zakończono przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

26.08.2008. Uroczystość z okazji XXVIII rocznicy strajku w MPK Łódź. Pod pamiątkową tablicą przy ul. Kraszewskiego 7/9 delegacja Sybiraków złożyła wiązankę kwiatów.

31.08.2008. Podczas uroczystości z okazji XXVIII rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Łodzi Sybiracy z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Krzyż znajdujący się przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Swiętego. Tu były okolicznościowe wystąpienia oraz składanie kwiatów.

1.09.2008. Udział licznej delegacji łódzkich Sybiraków wraz z pocztem sztandarowym Oddziału w uroczystości uczczenia ofiar II wojny światowej, która odbyła się pod Pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii Łódź. Pod pomnikiem Sybiracy złożyli wiązankę kwiatów.

10-11.09.2008. Udział 51-osobowej delegacji łódzkich Sybiraków wraz z młodzieżą trzech łódzkich szkół w VIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

17.09.2008. Dzień Sybiraka w Łodzi obchodziliśmy uczestnicząc licznie wraz z młodzieżą łódzkich szkół i 25 pocztami sztandarowymi we Mszy św. koncelebrowanej, odprawionej w intencji Ojczyzny i Sybiraków w łódzkiej archikatedrze przez JE ks. abpa Władysława Ziółka metropolitę łódzkiego, po której miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Ofiar Komunizmu z lat 1918-1989 przy ul. Anstadta, gdzie w czasie wojny urzędowało gestapo, a w okresie powojennym mieściły się kazamaty Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W Społecznym Komitecie Budowy Pomnika, do którego powołania doszło z inicjatywy niedawno zmarłego senatora Andrzeja Ostoi-Owsianego, uczestniczy również przedstawiciel Związku Sybiraków. Zakończenie budowy pomnika i jego odsłonięcie planowane jest na rok 2009.
Także Koło Związku Sybiraków w Zgierzu zorganizowało obchody Dnia Sybiraka. Z tej okazji 17 września w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady została odprawiona uroczysta Msza św. połączona z nowenną w intencji Ojczyzny i Sybiraków. Przybyli na nią zaproszeni przedstawiciele władz miasta, powiatu, gminy, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich oraz Sybiracy z prezesem Zarządu Oddziału Stanisławem Jurkinem. Wartę przy pamiątkowej tablicy pełnili: Anna Domżał, Jan Pawlak, Piotr Szefner. Wcześniej w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim ukazał się artykuł: Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie, opracowany przez Lilę Kukulską, prezesa Koła, a w kolejnym numerze tego pisma redakcja opisała uroczystość obchodów Dnia Sybiraka i zamieściła zdjęcia.


Poczty sztandarowe w archikatedrze

29.09.2008. Pabianice, z inicjatywy Sybiraków Koła Pabianice dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary Syberii, umieszczonej na frontonie budynku Gimnazjum nr 3. Poświęcenia tablicy o dokonał ks. bp Ireneusz Pękalski, który przewodniczył również Mszy św. w kościele pw. św. Mateusza.

22.10.2008. Pabianice, odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej przy kaplicy na pabianickim starym cmentarzu o następującej treści: Polakom pomordowanym na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej przez nacjonalistów ukraińskich OUN UPA w latach 1939-1947
      Swiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach
      Związek Sybiraków Koło w Pabianicach
      Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Pabianicach

28.10.2008. Kolejne odznaczenia łódzkich Sybiraków Krzyżem Zesłańców Sybiru i Odznaką Honorową Sybiraka. Krzyże Zesłańca Sybiru z rąk wicewojewody Krystyny Ozgi otrzymali: Ryszard Hubert Grabarczyk, Zdzisława Julia Kulig, Krystyna Teresa Opasewicz, Mirosław Jerzy Rodziewicz, Ryszard Szałowiło, Anna Maria Szwykowska-Michalska, Jan Zygo i Jan Waluk, w imieniu którego odznaczenie odebrała Ewa Wąsek. Nie przybyły na tę uroczystość dwie osoby: Walentyna Ambros i Aleksandra Stanisława Olszewska.

29.10.2008. Sybiracy żegnali na cmentarzu rzymskokatolickim na Zarzewie w Łodzi 103-letnią Sybiraczkę Anastazję Kumoter. Mszę św. pogrzebową odprawili trzej księża: proboszcz parafii Zmarłej, o. Albert Szczesiul, Sybirak oraz kapelan Oddziału ks. kan. Ryszard Olejnik. Były trzy poczty sztandarowe: Łódzkiego Oddziału, Koła Pabianice oraz ZSP nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego z nauczycielką Wiesławą Pieturą. Przyszła również delegacja uczniów, którzy bioršc udział w konkursie Spotkanie z Sybirakiem przeprowadzali wywiad z p. Anastazją: uczniowie 46 LO w ZSP nr 19 i ich opiekunka Iwona Pardel. Wiązankę kwiatów w imieniu prezydenta Łodzi złożyła także delegacja z Urzędu Miasta Łodzi, wręczając opiekunowi p. Anastazji specjalne pismo kondolencyjne od Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Na cmentarzu przed grobem śp. Anastazję Kumoter pożegnał odtworzony z magnetofonu Hymn Sybiraków, a pododdział honorowy garnizonu zaciągnął wartę przy trumnie.

Listopad 2008. Sybiracy uczestniczyli w wielu spotkaniach z młodzieżą szkolną. Uroczystości z okazji Swięta Niepodległości zorganizowały i zaprosiły Sybiraków:
    7.11: ZSO nr 9 im. Polskich Olimpijczyków,
    12.11: XXV LO im. Króla Stefana Batorego,
    14.11: ZSP nr 13 im. Sybiraków (koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi: Andrzeja Jurkiewicza z żoną Joanną i Antoniego Niewierowicza, profesora w Akademii Muzycznej w Łodzi; była także inscenizacja historyczna w wykonaniu zespołu uczniowskiego),
   15.11: ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej.

3.11.2008.Sybiracy uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta, kierownictwem IPN-u i Narodowego Banku Polskiego w uroczystości obchodów Swięta Niepodległości i w promocji okolicznościowych monet wydanych z tej okazji przez NBP. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani pamiątkowym banknotem 10-złotowym.

20.11.2008. Informacyjne spotkanie Delegatów Oddziału z Zarządem Oddziału w siedzibie łódzkiej Solidarności po dwu latach działalności Zarządu. Obrady protokołowały: Krystyna Mazurkiewicz, Hanna Przybył i Wanda Rudna. Sprawozdanie z dwu lat działalności Oddziału wygłosił prezes Stanisław Jurkin. W dyskusji głos zabierali: Jerzy Ciupa, Janina Kępińska, Lila Kukulska, Barbara Michalik, Ryszard Michalczyk, Mirosław Pejka, Bogdan Rymarczyk, Alojzy Sąsiadek, Kazimiera Woźniak, Zofia Znamierowska. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie prezesa. W wystšpieniach podkreślano wielki rozmach podjętych przez Zarząd działań. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane przez Zarząd poczynania na rok 2009, związane z obchodami jubileuszu 20-lecia Oddziału.
powrót<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2009 r.